Przez rok 2016 z Konglomeratem podcastowym

Dokład­nie 198 dni temu wyemi­to­wa­li­śmy pierw­szy pod­cast pod szyl­dem Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go. W odcin­ku otwie­ra­ją­cym zasta­na­wia­li­śmy się, czy star­czy nam sił i tema­tów, aby nie tyl­ko kon­ty­nu­ować macie­rzy­ste pro­jek­ty, ale przede wszyst­kim regu­lar­nie dostar­czać słu­cha­czom ory­gi­nal­ne tre­ści. Dziś, 199 pod­ca­stów póź­niej, spo­ty­ka­my się, aby pod­su­mo­wać nasze doko­na­nia w 2016 roku. Czy osią­gnę­li­śmy suk­ces, czy może ponie­śli­śmy poraż­kę? Ile dni musi­cie poświę­cić na prze­słu­cha­nie naszych tego­rocz­nych audy­cji? Jak to bywa­ło z pod­ca­sta­mi two­rzo­ny­mi spe­cjal­nie dla Kon­glo­me­ra­tu? I w koń­cu, czy napraw­dę od jutra zwal­nia­my? O tym wszyst­kim oraz o wie­lu innych kwe­stiach usły­szy­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.