Przegląd książek Star Wars

Podej­rze­wa­my, że słu­cha­cze lubią­cy Gwiezd­ne woj­ny dzie­lą się na dwie gru­py – tych, któ­rzy na to cze­ka­li i tych, któ­rzy na to cze­ka­li, ale nie zda­wa­li sobie z tego spra­wy 😉 Dziś mamy dla Was odci­nek spe­cjal­ny, w któ­rym Man­do i Jer­ry łączą siły z wiel­kim fanem i znaw­cą uni­wer­sum Star Wars, czy­li Micha­łem „Komi­sa­rzem Sevem” Ogro­do­wi­czem z Ziem­nia­cza­ne­go Pola, aby prze­kro­jo­wo i zbior­czo omó­wić dla Was wszyst­kie wyda­ne przez Uro­bo­ros książ­ki gwiezd­no­wo­jen­ne. Tak, aby dowie­dzieć się po co war­to się­gnąć nie musi­cie już nad­ra­biać dzie­sią­tek godzin naszych pod­ca­stów i fil­mów (choć to zawsze dobra opcja), wystar­czy, że posłu­cha­cie nasze­go prze­glą­du. A w nim dys­ku­tu­je­my, któ­re książ­ki są naj­waż­niej­sze jeże­li szu­ka­cie obu­do­wy naj­now­szej try­lo­gii, po co się­gnąć jeże­li lubi­cie ani­ma­cje oraz, któ­re pozy­cje kon­cen­tru­ją się na Impe­rium i Naj­wyż­szym porząd­ku. Nie zabrak­nie oczy­wi­ście Thraw­na oraz wie­lu innych tema­tów. Posłuchajcie!

I tak jak Man­do wspo­mniał we wstę­pie. Jeże­li coś Was zain­te­re­so­wa­ło, do 25 kwiet­nia zapra­sza­my Was na stro­nę inter­ne­to­wą Uro­bo­ro­sa, gdzie na hasło „kon­glo­me­rat­pod­ca­sto­wy” otrzy­ma­cie 40% zniżki 🙂 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.