Przegląd komiksowy 5

Prze­gląd komik­so­wy numer pięć został zdo­mi­no­wa­ny przez twór­czość Jaso­na Aaro­na, ale nie tę z nur­tu super­bo­ha­ter­skie­go, a tę bru­tal­ną i ostrą jak brzy­twa. A co oprócz tego? Kolej­ny album z imprin­tu Black Label i kolej­na opo­wieść o woj­nie pomię­dzy Bat­ma­nem i Joke­rem, histo­ria któ­ra oka­za­ła się zaska­ku­ją­ca na wie­lu pozio­mach. Pole­ca­my do słu­cha­nia i czytania!

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:16 – „Ludzie gniewu”
  • 00:08:52 – „Bat­man: Trzech Jokerów”
  • 00:24:30 – „Prze­klę­ty”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.