Przegląd komiksowy 4

Tym razem nie trze­ba było cze­kać mie­sią­ca­mi i już dziś może­my Was zapro­sić na kolej­ną odsło­nę Prze­glą­du komik­so­we­go. W tym odcin­ku Jer­ry opo­wie o kolej­nych trzech – wyjąt­ko­wo róż­no­rod­nych – tytu­łach. W zesta­wie zna­la­zły się gaima­now­ska „Czar­na Orchi­dea”, sza­lo­ny „Głod­ny Jaś i żar­łocz­na Mał­go­sia” (kie­dyś gosz­czą­ca w Nawie­dzo­nym pod­ca­ście) oraz sequ­el do komik­su oma­wia­ne­go przed tygo­dniem, czy­li „Bat­man: Klą­twa Bia­łe­go Ryce­rza”. Jak wypa­da duet Gaiman/McKean tuż przed swo­imi wiel­ki­mi suk­ce­sa­mi w DC Comics? Czy krót­ka opo­wieść Zavki zachwy­ci­ła, czy odrzu­ci­ła Jer­ry­’e­go? Na ile Sean Mur­phy pora­dził sobie z kon­ty­nu­acją świet­ne­go „Bia­łe­go Ryce­rza? Na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi w dzi­siej­szym podcaście.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:00:51 – „Czar­na Orchidea
  • 00:13:39 – „Głod­ny Jaś i żar­łocz­na Małgosia”
  • 00:17:39 – „Bat­man: Klą­twa Bia­łe­go Rycerza”

Komik­sy „Czar­na Orchi­dea” oraz „Bat­man: Klą­twa Bia­łe­go Ryce­rza” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.