Przegląd komiksowy 3

Zapra­sza­my na kolej­ną odsło­nę prze­glą­du komik­so­we­go! W tym odcin­ku Jer­ry wziął na warsz­tat dwa pierw­sze albu­my, któ­re uka­za­ły się pod szyl­dem DC Black Label, czy­li „Bat­man: Prze­klę­ty” oraz „Bat­man: Bia­ły Rycerz”. A w ramach roz­dzie­le­nia dwóch opo­wie­ści o Nie­to­pe­rzu, opo­wie on o kolej­nym komik­sie autor­stwa duetu Brubaker/Phillips, czy­li „Wszy­scy moi boha­te­ro­wie to ćpu­ny”. Czy albu­my sygno­wa­ne logiem Black Label to fak­tycz­nie tytu­ły doj­rzal­sze i poru­sza­ją­ce nie­co poważ­niej­szą tema­ty­kę? Kto wycho­dzi zwy­cię­sko z poje­dyn­ku sce­na­rzy­stów pomię­dzy Bria­nem Azza­rel­lo, a Seanem Mur­phym? Czy komiks Bru­ba­ke­ra to rzecz tyl­ko dla fanów „Cri­mi­nal”, czy spraw­dza się rów­nież jako auto­no­micz­ne dzie­ło? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:10 – „Bat­man: Przeklęty”
  • 00:17:20 – „Wszy­scy moi boha­te­ro­wie to ćpuny”
  • 00:26:57 – „Bat­man: Bia­ły Rycerz”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.