Przegląd komiksowy 10

Po dłu­giej prze­rwie Jer­ry powra­ca z kolej­ną odsło­ną prze­glą­du komik­so­we­go i to odsło­ną wyjąt­ko­wo róż­no­rod­ną. Jak wypa­da man­ga z Sada­ko w roli głów­nej? Czy cha­rak­te­ry­zu­je się „Kas­su­mai” Davi­da Cam­po­sa? Jak uda­ło się Joc­ko­wi jego autor­skie­go dzie­ło o Bat­ma­nie? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:22 – „Sada­ko i koniec świata”
  • 00:09:58 – „Kas­su­mai”
  • 00:17:48 – „Bat­man. Wyjąt­ko­wo mrocz­na noc”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.