Przegląd komiksowy 1

Pomysł ten cho­dził za Jer­rym od jakie­goś cza­su i dziś posta­no­wi­li­śmy go urze­czy­wist­nić. Zapra­sza­my Was na pierw­szy odci­nek prze­glą­du komik­so­we­go, w któ­rym w zwię­zły spo­sób posta­ra­my się opo­wie­dzieć o kil­ku ostat­nio przez nas prze­czy­ta­nych komiksach.

W tym tygo­dniu Jer­ry wziął na warsz­tat dość gło­śne „DCE­ased”, adap­ta­cję słyn­nej „Lote­rii” Shir­ley Jack­son oraz kolej­ny sequ­el „Powro­tu Mrocz­ne­go Ryce­rza” Fran­ka Mil­le­ra. Przy­jem­ne­go odsłuchu!

Komik­sy „DCE­ased – Nie­umar­li w świe­cie DC” oraz „Powrót Mrocz­ne­go Ryce­rza. Zło­te dziec­ko” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu. A „Lote­rię” w skle­pie Wydaw­nic­twa Marginesy.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.