Przecast 40 – Klęska urodzaju (?) na Disney Investor Day 2020

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu Man­do i Jer­ry wspie­ra­ni przez Komi­sa­rza Seva z Ziem­nia­cza­ne­go Pola zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o wysy­pie zapo­wie­dzi, któ­re Lucas­film zaser­wo­wał w ramach The Walt Disney Com­pa­ny Inve­stor Day 2020. Nie­któ­rzy już zapew­ne spa­li, kie­dy w czwart­ko­wą noc w Inter­ne­cie eks­plo­do­wa­ła praw­dzi­wa bom­ba z new­sa­mi. Nasza eki­pa zasta­na­wia się co o przy­szło­ści Star Wars mogą mówić zapo­wie­dzi fil­mo­we (lub ich brak), dys­ku­tu­ją o Filo­ni-Favre­au­ver­se, dywa­gu­ją nad poten­cja­łem zapo­wie­dzia­nych seria­li, a na koniec dorzu­ca­ją trzy gro­sze o „Wil­low” i powro­cie India­ny Jone­sa. Duża dobra, ale jako, że część zapo­wie­dzi doty­czy roz­wo­ju pomy­słów zapre­zen­to­wa­nych w „Woj­nach klo­nów”, czy „Rebe­lian­tach”, to uprze­dza­my o pew­nej ilo­ści spo­ile­rów do tych produkcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.