Przecast 37 – Przecast na liście lektur obowiązkowych

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu spo­ty­ka­my się po dość dłu­giej prze­rwie i powra­ca­my z por­cją tra­ile­rów, new­sów i recen­zji. Zaczę­li­śmy od zapo­wie­dzi fil­mo­wych, któ­re sta­ły się przy­czyn­kiem do dys­ku­sji na temat przy­szło­ści kina, prze­szli­śmy do sza­leństw z fil­mo­wej staj­ni DC, dys­ku­to­wa­li­śmy o grach w kon­tek­ście lek­tur szkol­nych, a na koniec ser­wu­je­my Wam dwie – dość nie­ty­po­we jak na nas – recen­zje. Szcze­gó­ło­wy plan tra­dy­cyj­nie znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:02:08 – „Bill&Ted Face the Music” – powrót kul­to­wej kome­dii, czy odgrze­wa­ny kotlet?
  • 00:12:09 – „Tenet” – Chri­sto­pher Nolan, wizjo­ner i zbaw­ca kina w cza­sach pan­de­mii, czy prze­re­kla­mo­wa­ny twór­ca blockbusterów?
  • 00:37:04 – „Justi­ce League: Sny­der Cut” – czy to się może udać i jak szyb­ko docze­ka­my się kolej­nych „xxx cut”?
  • 00:52:03 – Bat­man w kre­acji Micha­ela Keato­na w fil­mie o Fla­shu? – DC sza­le­je, czy reali­za­cja ambit­ne­go planu? 
  • 01:00:10 – „The war is mine” w kano­nie lek­tur szkol­nych – doda­no grę do kano­nu i co dalej?
  • 01:15:33 – Jim Jef­fe­ries – „Into­le­rant” – z humo­rem o poważ­nych sprawach, 
  • 01:29:30 – Kazik – „Zara­za” – ogrom­ne roz­cza­ro­wa­nie, czy może jed­nak Kazik dał radę?

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.