Predator (2018)

Przy oka­zji pre­mie­ry naj­now­sze­go fil­mu z serii o pre­da­to­rze, w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Michał Z oka­zji pre­mie­ry „Prey” w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Michał Ogro­do­wicz, czy­li Komi­sarz Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz, aby pody­sku­to­wać o kon­tro­wer­syj­nym powro­cie do posta­ci Pre­da­to­ra, któ­ry w 2018 roku zaser­wo­wał nam Sha­ne Black. „The Pre­da­tor” moc­no podzie­lił fanów serii i spo­tkał się z dość chłod­nym przy­ję­ciem kry­ty­ki. A jak my oce­nia­my ten film po latach? Czy to abo­mi­na­cja, któ­ra nie­po­trzeb­nie mie­sza w kano­nie, czy cie­ka­we roz­wi­nię­cie pomy­słów z poprzed­nich czę­ści? Jak wypa­da wyjąt­ko­wo barw­na (i licz­na) gru­pa pierw­szo­pla­no­wych posta­ci? Dla­cze­go po stresz­cze­niu fabu­ły przez Jerry’ego Sev musiał ją jesz­cze dopre­cy­zo­wać? Czy czuć tutaj sce­na­riu­szo­wą i reży­ser­ską rękę Blac­ka? Na ile jest to uda­ne nawią­za­nie do kina kla­sy B i epo­ki VHS, a na ile wido­wi­sko­wa poraż­ka twór­ców? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A już jutro zapra­sza­my na omó­wie­nie „Prey”!

Pole­ca­my Wam rów­nież naszą serię Kocham Dziw­ne Kino, w któ­rej Sick z Dawi­dem opo­wia­da­li m.in. o swo­ich wspo­mnie­niach zwią­za­nych z całą fran­czy­zą Pre­da­to­ra. Ten kon­kret­ny odci­nek znaj­dzie­cie tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.