Potężna Thor. Tom 3: Wojna Asgardu z Shi’ar

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z odcin­ka poświę­co­ne­go albu­mo­wi „Nie­god­ny Thor”, powra­ca­my do głów­nej serii z Bogi­nią pio­ru­nów, czy­li „Potęż­nej Thor”. Trze­cie wyda­nie zbior­cze ser­wu­je nam teo­re­tycz­nie tyl­ko dwie histo­rie, ale dzie­je się tu tyle, że moż­na­by obdzie­lić akcją kil­ka innych komik­sów. Pyta­nie jed­nak, czy Aaron nadal daje radę? Co sta­no­wi o sile tego albu­mu? Skąd wzię­ła się postać Ange­li? Jak wypa­da – po raz pierw­szy w tej serii – nowy rysow­nik? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Komiks „Woj­na Asgar­du z Shi­’ar” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.