Potężna Thor. Tom 2: Władcy Midgardu

Jer­ry wespół z Misia­elem kon­ty­nu­ują oma­wia­nie przy­gód Potęż­nej Thor. Dru­gi tom serii przy­niósł nam pew­ne zmia­ny. Zamiast jed­nej spój­nej opo­wie­ści dosta­je­my kil­ka mniej­szych histo­rii, a róż­no­rod­ność sce­na­riu­sza pod­kre­ślo­na jest zmia­na­mi rysow­ni­ków. Jak pano­wie oce­nia­ją poszcze­gól­ne seg­men­ty? Czy poświę­ce­nie tak dużej ilo­ści miej­sca na wąt­ki z prze­szło­ści oka­za­ło się dobrym pomy­słem? Na ile wcią­ga­ją­cy oka­zał się głów­ny seg­ment? Czy nowi rysow­ni­cy dobrze odna­leź­li się w serii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Komiks „Potęż­na Thor. Wład­cy Mid­gar­du” kupi­cie oczy­wi­ście na stro­nie Egmontu! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.