Pisklę

Po nor­we­skich „Nie­wi­niąt­kach” Bogu­sia i Mar­ta z Finalgirls.pl posta­no­wi­ły się­gnąć po kolej­ny skan­dy­naw­ski hor­ror psy­cho­lo­gicz­ny, czy­li „Pisklę” Han­ny Ber­gholm. Jest to histo­ria mło­dziut­kiej Tin­ji, któ­ra pew­ne­go dnia znaj­du­je i posta­na­wia zabrać do domu tajem­ni­cze jajo, z któ­re­go wkrót­ce wyklu­wa się… coś, coś co zmie­ni rela­cje w rodzin­nym domu dziew­czy­ny na zawsze.

Ile w debiu­cie fiń­skiej reży­ser­ki znaj­dzie­my z baśni, ile z dra­ma­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go, a ile z body hor­ro­ru? Jak dziew­czy­ny oce­nia­ją kre­ację mło­dej boha­ter­ki Tin­ji, w któ­rej rolę wcie­la się debiu­tu­ją­ca Sii­ri Sola­lin­na? Na ile sym­bo­li­ka całej opo­wie­ści jest czy­tel­na i inte­re­su­ją­ca z per­spek­ty­wy widzów? I w koń­cu, czy „Pisklę” to kolej­ny uda­ny przy­pa­dek „kobie­ce­go hor­ro­ru”? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:29:20

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.