Pierwsze wrażenia – Star Wars: Adventures

Man­do bie­rze na warsz­tat pierw­szy komiks z nowe­go kano­nu Gwiezd­nych wojen wyda­ny przez IDW Publi­shing – Star Wars: Adven­tu­res #1. Jak wypa­da­ją komik­so­we Gwiezd­ne woj­ny skie­ro­wa­ne do odbior­ców z gru­py wie­ko­wej 7–10 lat? Czy komiks nie obra­ża inte­li­gen­cji mło­de­go czy­tel­ni­ka? Czy ma mu coś do zaofe­ro­wa­nia poza kosmicz­nym pif pif i sze­re­giem fil­mo­wych nawią­zań wzię­tych z kape­lu­sza? Jak spraw­dza się budo­wa książ­ko­wo-komik­so­we­go Expan­ded Uni­ver­se dla młod­szych czy­tel­ni­ków? Czy star­szy fan znaj­dzie tutaj coś dla sie­bie? I wresz­cie, czy Man­do pla­nu­je lek­tu­rę kolej­nych zeszy­tów tego komik­su? O tym i wie­lu innych rze­czach, posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.