Pierwsze wrażenia – The Purge

Szy­mas i Man­do od lat oma­wia­ją wspól­nie kolej­ne fil­my z serii „Noc oczysz­cze­nia”. Wra­że­nia z pierw­sze­go odcin­ka seria­lu o tym tytu­le od USA Network zaser­wu­je­my Wam jed­nak w mono­lo­gu. Na jaki wariant zapre­zen­to­wa­nia widzom Nocy oczysz­cze­nia zde­cy­do­wa­li się twór­cy? Jaka jest kon­struk­cja pierw­sze­go odcin­ka? Czy serial wpro­wa­dził cie­ka­wych boha­te­rów i ma pomysł na miej­sca osa­dze­nia ich pod­czas tytu­ło­wej czyst­ki? Czy tele­wi­zyj­na pro­duk­cja wpi­su­je się w fil­mo­wą serię i czy moż­na ją posta­wić obok kino­wych odpo­wied­ni­ków? Jakie emo­cje wywo­ła­ła nowa „Noc oczysz­cze­nia” i czy zacie­ka­wi­ła na tyle by śle­dzić ją dalej? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.