Pierwsze wrażenia – Star Wars: The Mandalorian – sezon 2

Sza­le­ją­ca wokół nas pan­de­mia odci­ska coraz sil­niej­sze pięt­no tak­że na bran­ży roz­ryw­ko­wej, a to prze­kła­da się na mniej­szą licz­bę pre­mier. Tym bar­dziej nale­ży się cie­szyć, z tych któ­re się poja­wia­ją. A jed­ną z nich jest powra­ca­ją­cy z dru­gim sezo­nem „Man­da­lo­ria­nin”. Po fina­le pierw­szej odsło­ny oraz donie­sie­niach z pro­duk­cji nie kry­li­śmy obaw. Czy słusz­nie? O tym poroz­ma­wia­my w dzi­siej­szym odcin­ku, w któ­rym Man­do, Jer­ry i zada­ma­wia­ją­cy się na naszych łamach Rychu, bio­rą na warsz­tat otwar­cie nowe­go sezo­nu. Czy serial w koń­cu zaczy­na mieć wyraź­ny pomysł na sie­bie? Jak wypa­da war­stwa fabu­lar­na? Czy podo­ba­ją się nam nawią­za­nia do całe­go uni­wer­sum oraz róż­nych mediów? Jak pre­zen­tu­je się stro­na audio­wi­zu­al­na i na ile zasto­so­wa­ne w trak­cie pro­duk­cji nowa­tor­skie tech­ni­ki wpły­wa­ją na wra­że­nia z sean­su? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach poroz­ma­wia­my w dzi­siej­szym odcinku. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.