Pierwsze wrażenia – Star Wars: Akolita

Docze­ka­li­śmy się w koń­cu pre­mie­ry nowe­go, gwiezd­no­wo­jen­ne­go seria­lu, czy­li „The Aco­ly­te”. Nie będzie­my ukry­wać, od pierw­szych zapo­wie­dzi pro­jekt ten nas – jako fanów Wiel­kiej Repu­bli­ki – intry­go­wał. Ale nie tyl­ko set­ting miał być czymś nowym, a tak­że mie­szan­ka gatun­ko­wa czy­li miks kry­mi­na­łu z opo­wie­ścią inspi­ro­wa­ną azja­tyc­kim kinem sztuk wal­ki. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy dys­ku­tu­ją o tym na ile wyczu­wal­ny jest tu kli­mat zna­ny z ksią­żek i komik­sów spod szyl­du The High Repu­blic, czy wątek kry­mi­nal­ny ma poten­cjał na coś cie­ka­we­go, o tym jak wypa­da­ją sce­ny akcji i o wie­lu innych kwe­stiach. Zapra­sza­my do odsłu­chu i dzie­le­nia się Waszy­mi wrażeniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.