Pierwsze wrażenia – Minuta ciszy

Jesień za pasem! Rusza­my z nową seria­lo­wą ofer­tą. Czym tym razem zasko­czą nas twór­cy? Oka­że się wkrót­ce. Wyści­gi o uwa­gę widow­ni roz­po­czy­na Canal+ z nową pro­duk­cją zaty­tu­ło­wa­ną „Minu­ta ciszy”. 6‑odcinkowy mini serial z Rober­tem Więc­kie­wi­czem i Pio­trem Roguc­kim w rolach głów­nych ma szan­sę na dłu­go zapi­sać się w pol­skiej popkul­tu­rze. Prze­no­si­my się „na koniec świa­ta” – do wsi Boża Wola, gdzie śle­dzi­my pery­pe­tie eme­ry­to­wa­ne­go listo­no­sza Miet­ka Zasa­dy. Na sku­tek nie­sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ści i mało­mia­stecz­ko­wych absur­dów Mie­tek musi sam zająć się pochów­kiem swo­je­go przy­ja­cie­la. Nie­świa­do­my prze­szkód oraz absur­dów fune­ral­ne­go biz­ne­su zakła­da wła­sną fir­mę i oczy­wi­ście popa­da w kon­flikt z mono­po­li­stą w bran­ży Jac­kiem Wiecz­nym. W biz­ne­sie wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne, o czym nasz poczci­wy Mie­tek prze­ko­na się już wkrót­ce. Bogu­sia obej­rza­ła pre­mie­ro­wo pięć odcin­ków i dzi­siaj na gorą­co, bez spo­ile­rów posta­ra się zachę­cić Was do sean­su. Jak spraw­dza się ten mix gatun­ko­wy? Jak wypa­da­ją boha­te­ro­wie? Czy Boża Wola to dobre miej­sce na biz­nes? Czy zakła­dy pogrze­bo­we to cie­ka­wy fil­mo­wy temat? Wię­cej szo­ko­wa­nia? A może wywa­żo­nych emo­cji? Jest sztucz­nie czy auten­tycz­nie? Tego, a nawet wię­cej dowie­cie się z dzi­siej­sze­go podcastu!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.