Pierwsze wrażenia – Limetown

Man­do i Jer­ry pono­wie spo­tka­li się aby spraw­dzić serial, któ­ry dostęp­ny jest w ramach Face­bo­ok Watch. Po „The Birch”, zgod­nie z zapo­wie­dzią, zabra­li się za „Lime­town”. Jest to kolej­na w ostat­nich latach adap­ta­cja pod­ca­stu do medium audio-wizu­al­ne­go. Mate­riał źró­dło­wy spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem i porów­ny­wa­ny był czę­sto do „Z Archi­wum X”. Czy bazu­jąc na pierw­szych odcin­kach fak­tycz­nie moż­na mieć takie sko­ja­rze­nia? Na ile intry­gu­ją­cy punkt wyj­ścia – tajem­ni­cze mia­sto, z któ­re­go znik­nę­li bez śla­du wszy­scy miesz­kań­cy – jest inte­re­su­ją­co roz­wi­ja­ny? W jakim kli­ma­cie jest utrzy­ma­na ta pro­duk­cja? Czy zako­rze­nie­nie w mate­ria­le audio jest tutaj w jaki­kol­wiek spo­sób odczu­wal­ne? Na ile pierw­sze dwa odcin­ki „chwy­ci­ły” chło­pa­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.