Pierwsze wrażenia – Kraina Lovecrafta

Sta­ny Zjed­no­czo­ne, lata 50-te. Atti­cus Fre­eman, czar­no­skó­ry wete­ran woj­ny w Korei, powra­ca do rodzin­nej miej­sco­wo­ści i wyru­sza wraz z wujem oraz przy­ja­ciół­ką z mło­do­ści na poszu­ki­wa­nie swo­je­go ojca oraz tajem­ni­czej miej­sco­wo­ści Ardham, z któ­rej – jak wyni­ka z ostat­nie­go listu od ojca – praw­do­po­dob­nie wywo­dzi się ród Fre­ema­nów. Trój­ka zmie­rza w kie­run­ku Hrab­stwa Devon, gdzie po zacho­dzie słoń­ca bia­li mor­du­ją czar­nych, a w lesie poja­wia­ją się potwo­ry rodem z pro­zy Lovecrafta.

Dla­cze­go seria­lo­wa adap­ta­cja powie­ści Mat­ta Ruf­fa już na eta­pie pro­mo­cji wzbu­dzi­ła burz­li­we dys­ku­sje w sie­ci i poza nią? Czy zapa­ła­li­śmy sym­pa­tią do Tica, Leti i wuja George’a? Co Jer­ry sądzi o nazy­wa­niu „Kra­iny Love­cra­fta” pro­duk­cją „w kli­ma­tach HPL‑a”? O czym myślał Szy­mas, oglą­da­jąc świat, w któ­rym panu­ją pra­wa Jima Cro­wa i zasa­da „equ­al but sepa­ra­te”? Co naj­moc­niej prze­ra­zi­ło Man­do? Jak wyglą­da­ją seria­lo­we mon­stra? Ile mety i mru­gnięć w kie­run­ku widza uda­ło się zmie­ścić w pilo­cie? Dowie­cie się tego już za chwi­lę z dzi­siej­szych Pierw­szych wrażeń.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.