Pierwsze wrażenia – Kajko i Kokosz

Pod koniec lute­go na Net­flik­sie poja­wi­ła się nowa, wycze­ki­wa­na przez wie­lu adap­ta­cja komik­sów Janu­sza Chri­sty o „Kaj­ku i Koko­szu”. A w zasa­dzie to dosta­li­śmy zapo­wiedź cało­ści, bo obec­nie dostęp­ne jest zale­d­wie pięć odcin­ków, czy­li coś, co ide­al­nie nada­je się do omó­wie­nia w ramach kon­glo­me­ra­to­wych Pierw­szych Wra­żeń. Tym samym wiel­ka fan­ka komik­sów Chri­sty, czy­li Bogu­sia oraz oglą­da­ją­cy serial z dzie­cia­ka­mi Jer­ry posta­no­wi­li poroz­ma­wiać o tym, jak przy­go­dy dziel­nych wojów spraw­dza­ją się na małym ekra­nie. Jakie były nasze ocze­ki­wa­nia? Jak oce­nia­my kon­struk­cję cało­ści i spo­sób opo­wia­da­nia histo­rii? Na ile dobrze wpro­wa­dzo­no boha­te­rów i czy tra­fia do nas zaim­ple­men­to­wa­ny przez twór­ców humor? Jak wypa­da­ją ani­ma­cja i inne kwe­stie audio-wizu­al­ne? I w koń­cu: do kogo jest kie­ro­wa­ny ten serial i czy wycze­ku­je­my kolej­nych odcin­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.