Pierwsze wrażenia – Clarice

Tele­wi­zja od kil­ka lat sys­te­ma­tycz­nie się­ga po pro­duk­cje nawią­zu­ją­ce mniej lub bar­dziej bez­po­śred­nio do kul­to­wych fil­mów. Kil­ka lat po zakoń­cze­niu „Han­ni­ba­la”, CBS All Access posta­no­wi­ło powró­cić do posta­ci wykre­owa­nych na kar­tach powie­ści Tho­ma­sa Har­ri­sa i zaser­wo­wa­ło nam serial „Cla­ri­ce”, któ­ry jest spe­cy­ficz­nym sequ­elem do „Mil­cze­nia owiec”. Dla­cze­go spe­cy­ficz­nym? Jaką for­mu­łę przy­ję­li twór­cy? Komu ten serial może przy­paść do gustu? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w ramach dzi­siej­szych pierw­szych wrażeń.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.