Piękna ciemność

Mają­cy ostat­nio fazę na komik­sy Jer­ry posta­no­wił się­gnąć po album „Pięk­na ciem­ność”, wyda­ny nie­mal­że rów­no rok temu przez Kul­tu­rę Gnie­wu. Docho­dzi­ły słu­chy, że ten fran­cu­ski tytuł to opo­wieść uni­ka­to­wa, łączą­ca baśnio­we moty­wy i ele­men­ty z poważ­ną pro­ble­ma­ty­ką. Intry­gu­ją­ce? Na pew­no, ale co to tak napraw­dę zna­czy? O czym opo­wia­da „Pięk­na ciem­ność” i czy fak­tycz­nie jest to dzie­ło tak wyjąt­ko­we? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.