Paper Girls 1

1 listo­pa­da. Rok 1988. Przed­mie­ścia Sto­ny Stre­am. Ame­ry­ka. Czte­ry nasto­lat­ki wsia­da­ją na rowe­ry, by roz­wieźć po oko­li­cy gaze­ty. Nim na dobre zacznie świ­tać, dziew­czy­ny sta­ną się świad­ka­mi nie­sa­mo­wi­tych zja­wisk i wyda­rzeń: por­ta­le, prze­dziw­ne maszy­ny, pra­daw­ny język, oka­le­cze­ni ludzie w czar­nych szma­tach, ryce­rze na dino­zau­rach dzier­żą­cy futu­ry­stycz­ne bro­nie… wszyst­ko to i odro­bi­nę wię­cej znaj­dzie­cie w tej mało­mia­stecz­ko­wej opo­wie­ści o koń­cu dzieciństwa.

Co jesz­cze zgo­to­wał nam Brian K. Vau­ghan? Czy „Paper Girls” to dziew­czę­ce „Stran­ger Things”? Co w tej gatun­ko­wej hybry­dzie prze­bi­ja się na pierw­szy plan? Jak bar­dzo czuć tu lata 80-te? Jak spraw­dza­ją się rysun­ki Clif­fa Chian­ga z kolo­ra­mi Mat­ta Wil­so­na? Czy dostrze­ga­my tu echa pro­zy Ste­phe­na Kin­ga? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.