Pan Żarówka

Pewien Pan odkry­wa, że świe­ci i sta­je się Panem Żarów­ką – super­bo­ha­te­rem ze spe­cjal­ną zdol­no­ścią. Ciem­ność to jego neme­zis, ale kie­dy pozna kobie­tę swo­ich marzeń, któ­rej cią­gle zim­no, to oka­że się, czy to jest per­fek­cyj­na para. Sku­ra opo­wia­da o wła­śnie wzno­wio­nym czar­no-bia­łym komik­sie o pew­nym eve­ry­ma­nie ze Ślą­ska. Zapraszamy!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.