Padlina

Sku­ra degu­stu­je net­flik­so­wą Padli­nę, czy­li nor­we­skie, posta­po­ka­lip­tycz­ne kino gro­zy. Dziw­ny reży­ser zapra­sza ludzi na przed­sta­wie­nie, któ­re nie ma począt­ku ani koń­ca. Każ­dy kto nosi maskę jest widzem, a resz­ta to akto­rzy w tym labi­ryn­cie fabu­ły i tajem­nic. Czy Sku­ra zgu­bił się w gąsz­czu lite­rac­kich nawią­zań, czy jed­nak odna­lazł pięk­no tur­pi­zmu i gni­ją­ce­go mię­sa? O tym w dzi­siej­szym odcin­ku zarów­no w audio jaki i video.

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/Skura

Char­les Bau­de­la­ire – cały wiersz „Padli­na” do prze­czy­ta­nia tutaj

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.