Otwarcie

Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy nie jest kolej­nym kata­lo­giem podcastów.

Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy to pro­jekt zało­żony z dwóch powo­dów. Po pierw­sze jest to plat­forma, któ­ra zbie­ra w jed­nym miej­scu wszyst­kie audy­cje nagra­ne, w dia­lo­gach lub solo, przez kil­ku pod­ca­ste­rów zrze­szo­nych wokół ich pry­wat­nych pro­jek­tów. Nie jeste­śmy zamknię­tą gru­pą, ale nagry­wamy ze sobą od lat i zanim ofi­cjal­nie wystar­to­wa­li­śmy pod szyl­dem Kon­glo­me­ratu, nagra­li­śmy łącz­nie oko­ło 700 audy­cji, z cze­go ogrom­ną licz­bę wspól­nie, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Nasze nagra­nia publi­ko­wa­li­śmy m.in. w takich miej­scach jak: Radio SK, Nekro­po­li­tan, Jerry’s Tales,Car­pe Noc­tem, Kom­bi­nat, Enkla­wa, Radio na Fali, Masa kul­tury, Alche­mia gier czy Dzien­nik pokła­dowy. Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy ma za zada­nie zebrać wszyst­kie nasze audy­cje, czę­sto wcho­dzące w skład dłuż­szych cykli i roz­rzu­cone w róż­nych zakąt­kach inter­netu, w jed­nym miej­scu. Odnaj­dzie­cie więc tutaj zarów­no archi­wum naszych dotych­cza­so­wych doko­nań, jak i prze­druki wszyst­kiego, co nagra­my w przyszłości.

Dru­gim powo­dem powsta­nia tego ser­wisu była chęć stwo­rze­nia następ­cy Kom­bi­natu – plat­formy dzia­ła­ją­cej w latach 2011–2015 i publi­ku­ją­cej krót­kie audy­cje ogól­no­pop­kul­tu­rowe w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Felie­tony, Fil­my i seria­le, Gry, Impre­zy, Książ­ki, Komik­sy i Muzy­ka. Każ­dy z pro­wa­dzo­nych przez nas autor­skich pro­jek­tów nakła­da na nas pew­ne odgór­ne ogra­ni­cze­nia tema­tyczne (np. Ste­phen King, hor­ror czy lite­ra­tura) lub też doty­czące cza­su publi­ka­cji. Potrze­bo­wa­li­śmy więc miej­sca, w któ­rym może­my poru­szyć dowol­ny temat o dowol­nej porze. Potrze­bo­wa­li­śmy następ­cy Kom­bi­natu. I stwo­rzy­li­śmy go. Jego rolę ode­gra zakład­ka „Kon­glo­me­rat”, gdzie pod nowym szyl­dem będzie­my kon­ty­nu­owali kom­bi­na­tową tra­dy­cję i opo­wia­dali o wszyst­kim, co nas inte­re­suje, gdy tyl­ko naj­dzie nas ocho­ta na gada­nie do mikrofonu.

Dzi­siaj zapra­sza­my do wysłu­cha­nia pierw­sze­go pod­ca­stu nagra­ne­go w ramach tego pro­jek­tu, w któ­rym przed­sta­wia­my się nowym słu­cha­czom, opo­wia­da­my o tym dla­cze­go wystar­to­wa­li­śmy z tym pro­jek­tem i jak to mniej wię­cej będzie działać.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.