Odrodzenie – Superman Action Comics: Ścieżka zagłady (tom 1)

Super­man był naj­więk­szym ziem­skim super­bo­ha­te­rem. Potem jego świat prze­stał ist­nieć. Ucie­ka­jąc wraz z żoną i synem, tra­fił na dziw­ną, nową wer­sję Zie­mi. Tutaj dzia­łał w ukry­ciu i obser­wo­wał, jak inny Super­man – młod­szy, mniej doświad­czo­ny, lecz rów­nie odważ­ny – bro­nił swo­jej pla­ne­ty. Ten mło­dy boha­ter zgi­nął, a teraz ory­gi­nal­ny Czło­wiek ze Sta­li jest gotów wyjść z cie­nia i go zastą­pić. Dostrze­ga­jąc życio­wą oka­zję, Lex Luthor przy­wdział bojo­wą zbro­ję o nie­zwy­kłej mocy i ogło­sił się nowym Super­ma­nem. Co wię­cej, w Metro­po­lis poja­wił się rów­nież ktoś, kto utrzy­mu­je, że nazy­wa się Clark Kent. A potem pośrod­ku tego cha­osu lądu­je naj­groź­niej­szy prze­ciw­nik, z jakim Super­man kie­dy­kol­wiek się mie­rzył: Dooms­day. Aby oca­lić Metro­po­lis oraz rodzi­nę przed potwor­nym zagro­że­niem, Super­man musi połą­czyć siły z każ­dym moż­li­wym sojusz­ni­kiem lub wro­giem, ponie­waż wie, dokąd pro­wa­dzi ścież­ka zagłady.

Komiks „Super­man Action Comics tom 1: Ściez­ka zagła­dy” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.