Odrodzenie – Batman: Jestem Gotham (tom 1)

Pierw­szy tom serii o Mrocz­nym Ryce­rzu umiesz­czo­nej w realiach nowej kolek­cji DC Odro­dze­nie. Roz­po­czy­na się kolej­ny etap w życiu Bat­ma­na. W Gotham poja­wi­ła się para ludzi obda­rzo­nych moca­mi porów­ny­wal­ny­mi z mocą Super­ma­na. Są skłon­ni poświę­cić wszyst­ko w imię ura­to­wa­nia tego, co w mie­ście nie zosta­ło jesz­cze ska­żo­ne złem, dla­te­go nada­li sobie przy­dom­ki Gotham i Gotham Girl. Zaczę­li od ura­to­wa­nia życia Bat­ma­no­wi. Co się jed­nak sta­nie, jeśli nowi straż­ni­cy przej­dą na stro­nę zła? Jeśli zaczną obwi­niać Mrocz­ne­go Ryce­rza za mrok, któ­ry zagra­ża ich mia­stu? W Gotham docho­dzi do zda­rzeń, w wyni­ku któ­rych zwy­czaj­ni ludzie zaczy­na­ją wario­wać, a boha­te­ro­wie zmie­nia­ją się w potwo­ry. Bat­man i jego sojusz­ni­cy muszą powstrzy­mać kolej­ne zagrożenie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.