Odrodzenie – Batman: Jestem samobójcą (tom 2)

Dru­gi tom nowej serii o Mrocz­nym Ryce­rzu w kolek­cji DC Odro­dze­nie. Album skła­da się z dwóch opo­wie­ści. W pierw­szej histo­rii Bat­man musi opu­ścić swo­je mia­sto i wyru­szyć w misję samo­bój­czą na wyspę San­ta Pri­sca, do sie­dzi­by zło­czyń­cy Bane’a. Nie­to­perz zbie­ra eki­pę zło­żo­ną z pen­sjo­na­riu­szy Azy­lu Arkham, gdyż tyl­ko dzię­ki ich pomo­cy zdo­ła dotrzeć na strasz­li­wą wyspę, a potem ujść z niej cało. Czy obroń­ca Gotham będzie mógł liczyć na lojal­ność sza­leń­ców z zakła­du dla obłą­ka­nych? W dru­giej opo­wie­ści dowie­my się wię­cej o skom­pli­ko­wa­nej wię­zi uczu­cio­wej, któ­ra od wie­lu lat łączy Bat­ma­na z pięk­ną, ale nie­bez­piecz­ną Catwo­man. Czy miłość do Kot­ki ma szan­sę zatrium­fo­wać nad głę­bo­ko wpo­jo­nym Nie­to­pe­rzo­wi poczu­ciem posza­no­wa­nia dla prawa?

Komiks „Bat­man tom 2: Jestem samo­bój­cą” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.