Odrodzenie – Batman: Jestem Bane (tom 3)

Trze­ci tom nowej serii o Mrocz­nym Ryce­rzu umiesz­czo­nej w realiach kolek­cji DC Odro­dze­nie. Finał opo­wie­ści o kon­fron­ta­cji Nie­to­pe­rza z naj­sil­niej­szym zło­czyń­cą świa­ta – Bane’em. Nie­gdyś Bat­man wraz z towa­rzy­sza­mi poja­wi­li się na rodzin­nej wyspie Bane’a i nie dość, że go zwy­cię­ży­li, to jesz­cze uszko­dzi­li mu krę­go­słup. Teraz potęż­ny łotr zja­wia się w Gotham City, aby raz na zawsze poko­nać Nie­to­pe­rza. Naj­pierw jed­nak chce znisz­czyć wszyst­kich, któ­rych Mrocz­ny Rycerz kochał lub nie­na­wi­dził. Bat­man będzie potrze­bo­wał pomo­cy poli­cjan­tów, prze­stęp­ców, zama­sko­wa­nych stró­żów pra­wa, a nawet sza­leń­ców i potwo­rów prze­mie­rza­ją­cych kory­ta­rze Azy­lu Arkham.

Komiks „Bat­man: Jestem Bane” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.