Odrodzenie – Batman. Detective Comics: Powstanie Batmanów (tom 1)

W Gotham poja­wił się eli­tar­ny oddział „nie­to­pe­rzy” sto­su­ją­cych meto­dy wal­ki Bat­ma­na i uży­wa­ją­cych sprzę­tu wzo­ro­wa­ne­go na jego wypo­sa­że­niu. Moty­wy nie­zna­nych żoł­nie­rzy pozo­sta­ją tajem­ni­cą, nie ma jed­nak wąt­pli­wo­ści, kto jest ich celem: nowi „Bat­ma­ni” namie­rza­ją samo­zwań­czych pogrom­ców zbrod­ni. Mrocz­ny Rycerz wie, że nie pora­dzi sobie z nimi w poje­dyn­kę, posta­na­wia więc we współ­pra­cy z Batwo­man zwer­bo­wać wła­sną armię. Zysku­je pomoc Red Robi­na, Spo­iler, Orphan i zre­so­cja­li­zo­wa­ne­go prze­stęp­cy Clayface’a. Czy jed­nak zebra­ni pospiesz­nie sprzy­mie­rzeń­cy będą potra­fi­li współ­pra­co­wać? I czy dowie­dzą się, kto stoi za ata­kiem „nie­to­pe­rzy”?

Powsta­nie Bat­ma­nów to świet­ny thril­ler ze sce­na­riu­szem Jame­sa Tynio­na IV (Wiecz­ni Bat­man i RobinThe Woods) oraz rysun­ka­mi Eddy’ego Bar­row­sa (Nigh­twing) i Alva­ro Mar­ti­ne­za (Ulti­ma­te Comics X‑Men).

Bat­man: Detec­ti­ve Comics tom 1: Powsta­nie Bat­ma­nów kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.