Odrodzenie – Aquaman: Nadpływa Czarna Manta (tom 2)

Eli­ty z Atlan­ty­dy zarzu­ca­ją swo­je­mu wład­cy zanie­dba­nie atlan­tydz­kich tra­dy­cji oraz nad­mier­ną pobłaż­li­wość wzglę­dem powierzch­niow­ców. Mera, by udo­wod­nić, że jest god­na tytu­łu przy­szłej kró­lo­wej, daje się zamknąć w Zako­nie Wdo­wień­stwa, zaś Arthur będzie musiał sta­wić czo­ła mor­skie­mu potwo­ro­wi oraz spro­wo­ko­wa­nej przez ter­ro­ry­stycz­ną orga­ni­za­cję NEMO woj­nie mię­dzy Atlan­ty­dą a USA.

Czy i tym razem Aqu­aman został roz­pi­sa­ny bar­dziej jako poli­tyk i dyplo­ma­ta niż jako heros ze swo­imi super­mo­ca­mi? Jak został zapre­zen­to­wa­ny mię­dzy­na­ro­do­wy kon­flikt? Czy dru­gi tom róż­ni się od swo­je­go poprzed­ni­ka opra­wą? Co łączy oddział Aqu­ama­ri­nes i Phi­la Tip­pe­ta z „Juras­sic World”? Posłuchajcie.

Komiks „Aqu­aman: Nad­pły­wa Czar­na Man­ta” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.