Obraz pożądania

Czy to taki film, że mucha nie sia­da? Wręcz prze­ciw­nie! Dzi­siaj Sku­ra wyli­cza wszyst­kie muchy na ekra­nie i zasta­na­wia się nad goli­zną Eli­za­beth Dębic­ki, oraz nie­na­gan­nym bry­tyj­skim akcen­tem Mic­ka Jag­ge­ra z Rol­ling Sto­nes. Odpo­wia­da tak­że na pyta­nia, czy to bar­dziej thril­ler, czy oby­cza­jo­wy dra­mat o sztu­ce i fał­szer­stwie. Przy­wo­łu­je porów­na­nia do innych fil­mów o kry­ty­ce sztu­ki i malar­stwie, ale przede wszyst­kim Sku­ra dobrze się bawi przed mikro­fo­nem, kle­piąc się po twa­rzy i odga­nia­jąc muchy!

Tu może­cie wes­przeć Łuka­sza Sku­rę: https://patronite.pl/skura

Wspo­mi­na­ne fil­my o malar­stwie i sztuce: 

  • The Squ­are (2017)
  • Cara­vag­gio (1986)
  • Vin­cent i Theo (1990)
  • Van Gogh. U bram wiecz­no­ści (2018)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.