Ninjago: Mistrzowie spinjitzu

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z pod­ca­stu o try­lo­gii Nin­ja od Can­no­na powra­ca­my do tej tema­ty­ki. Tym razem jed­nak nie usły­szy­cie Man­do i Sic­ka, a Jer­ry­’e­go i jego dzie­cia­ki, któ­re opo­wie­dzą o nin­jach, ale w nie­co innym kli­ma­cie, czy­li seria­lu ani­mo­wa­nym „Nin­ja­go: Mistrzo­wie spin­jit­zu”. Co podo­ba się mło­dym w tym seria­lu? Któ­ry nin­ja jest ich ulu­bio­nym? Jakie mają moce i z kim wal­czą? To wszyst­ko i wie­le wię­cej. Tyl­ko u nas 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.