Niezła draka, Drapak!/Rufus

Trio zna­ne nam z ubie­gło­rocz­ne­go pod­ca­stu o komik­sie z serii „Tomek i Jacek”, czy­li Pola, Hubert i Jer­ry, powra­ca aby opo­wie­dzieć o aż dwóch albu­mach. Trze­ciej odsło­nie z cyklu „Nie­zła dra­ka, Dra­pak! Inwa­zja łow­cy z ciał nie­bie­skich” oraz opo­wie­ści „Rufus. Wil­ki w owczej skó­rze”. Któ­ry z tych komik­sów spodo­bał się dzie­cia­kom bar­dziej? Czy mamy do czy­nie­nia z histo­ria­mi dla naj­młod­szych, czy może nie­co star­szych czy­tel­ni­ków? Jak pre­zen­tu­je się war­stwa gra­ficz­na? O tym i kil­ku innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Komik­sy „Rufus. Wilk w owczej skó­rze” oraz „Nie­zła dra­ka, Dra­pak!” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.