Niezgodna tom 3: Wierna

Vero­ni­ca Roth vs Kon­glo­me­rat – decy­du­ją­ce starcie!!!

Spo­łe­czeń­stwo frak­cyj­ne, w któ­re Tris tak wie­rzy­ła, legło w gru­zach – podzie­lo­ne wal­ką o wła­dzę, nazna­czo­ne śmier­cią i zdra­dą. Jed­ne­go tyra­na zastą­pił dru­gi. Mia­stem rzą­dzą nie­po­dziel­nie bez­frak­cyj­ni, na cze­le z Eve­lyn. Tris wie, że czas ucie­kać. Lecz jaki świat roz­cią­ga się poza zna­ny­mi jej gra­ni­ca­mi? Może za murem będzie mogła zacząć z Tobia­sem wszyst­ko od nowa, bez trud­nych kłamstw, podwój­nej lojal­no­ści, bole­snych wspo­mnień? A może poza mia­stem nie ma żad­ne­go świata…

Po dłu­giej prze­rwie Bogu­sia i Man­do wra­ca­ją do zruj­no­wa­ne­go Chi­ca­go, licząc na to, że w „Wier­nej” (fina­le try­lo­gii „Nie­zgod­na”) naresz­cie otrzy­ma­ją odpo­wie­dzi na nur­tu­ja­ce ich pyta­nia. Tym­cza­sem nie wszyst­ko oka­że się takie, jak by się mogło wydawać.

Jak wyglą­da życie za mura­mi Chi­ca­go? Jaką rolę speł­nia Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Gene­tycz­ne­go? Czym zasko­czył nas finał? Czy Man­do naresz­cie dowie­dział się co to jest nie­zgod­ność? Czy zmia­na nar­ra­cji wyszła na dobre tej opo­wie­ści? Co Bogu­sia myśli o kaso­wa­niu pamię­ci? Posłuchajcie 🙂

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:09:00 – stre­fa bez spojlerów
  • 0:09:00 – 0:56:45 – stre­fa spojlerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.