Niezgodna tom 2: Zbuntowana

Vero­ni­ca Roth prezentuje„Zbuntowaną” – dru­gi tom serii „Nie­zgod­na”.

Kon­flikt pomię­dzy frak­cja­mi zmie­nia się w woj­nę, łow­cy zawzię­cie tro­pią NIEZGODNYCH. Wśród Nie­ustra­szo­nych sze­rzy się zdra­da. A Tris sta­je przed nowym wybo­rem – jesz­cze bar­dziej nie­unik­nio­nym i jesz­cze bar­dziej dra­ma­tycz­nym. Czy zary­zy­ku­je wszyst­ko, żeby oca­lić tych, któ­rych kocha?

Po dłu­giej prze­rwie, Man­do i Bogu­sia powra­ca­ją do wykre­owa­ne­go przez Roth świa­ta. Zagłę­bia­ją się w fabu­lar­ne zawi­ło­ści kon­ty­nu­acji mło­dzie­żo­we­go hitu, poszu­ku­jąc sen­su i logicz­ne­go wytłu­ma­cze­nia dla przed­sta­wio­nej fabu­ły. Czy Roth odro­bi­ła lek­cje? Czy powrót do zruj­no­wa­ne­go Chi­ca­go oka­zał się dobrą roz­ryw­ką? Jak bar­dzo boha­ter­ka dzia­ła nam na ner­wy? Co naj­bar­dziej roz­śmie­szy­ło Man­do? Jak Bogu­sia spę­dza wol­ny czas? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym. Zapra­sza­my do odsłu­chu „Zmu­to­wa­nej”… Tfu, tfu.. Przed wami „Zbun­to­wa­na” 🙂

Uwa­ga!!! Pod­cast zawie­ra spo­rą daw­kę hehesz­ków, bzdur oraz cha­otycz­nych wypo­wie­dzi. W razie potrze­by skon­sul­tuj się z pro­wa­dzą­cy­mi lub z kim tyl­ko chcesz!

Zapra­sza­my!

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:44:09 – stre­fa bez spojlerów
  • 0:44:10 – 1:11:13 – stre­fa spojlerowa

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.