Niewidzialne oko – część 1

Zapra­sza­my dziś na pierw­szą część omó­wie­nia kolej­ne­go tomu z kul­to­wej serii Biblio­te­ka Gro­zy z wydaw­nic­twa C&T. Tym razem Sku­ra oma­wia opo­wia­da­nia fran­cu­skie­go duetu Émi­le Erck­mann (1822–1899) i Ale­xan­dre Cha­trian (1826–1890). Stwo­rzy­li oni spół­kę autor­ską, któ­ra zasły­nę­ła z wybor­nych opo­wia­dań grozy.

Oma­wia­ne dziś tek­sty to:

  • Sowie ucho
  • Bur­mistrz w butelce
  • Nie­wi­dzial­ne oko
  • Czar­ne i białe

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.