Nieśmiertelny Hulk. Tom 3

„Nie­śmier­tel­ny Hulk” powró­cił z trze­cim tomem, a Misty i Jer­ry ponow­nie spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o tej serii poroz­ma­wiać. Po mie­szan­ce wąt­ków filo­zo­ficz­nych i trans­cen­den­tal­nych z wybu­cho­wą akcją, któ­rą Ewing zaser­wo­wał nam w dru­giej odsło­nie teraz zmie­nia­my moc­no kli­mat. W pierw­szej opo­wie­ści dosta­je­my bowiem nie­co old­scho­olo­wy thril­ler mili­tar­ny, a w dru­giej na sce­nę wcho­dzi… Hulk kre­owa­ny na eko­ter­ro­ry­stę i sam pre­zes Roxxo­nu, czy­li Dario Agger jako jego prze­ciw­nik. Jak oce­nia­my wąt­ki spo­łecz­ne-eko­no­micz­ne, któ­re Ewing wycią­ga na pierw­szy plan? Czy Hulk wal­czą­cy z glo­bal­nym ocie­ple­niem i wiel­ki­mi kor­po­ra­cja­mi wypa­da wia­ry­god­nie? Czy cze­ka­my na kon­ty­nu­ację tej opo­wie­ści? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.