Niesamowite historie

Eli­za­beth Gaskell (1810−1865) to jed­na z naj­wy­bit­niej­szych bry­tyj­skich pisa­rek XIX wie­ku. Zna­na jest z powie­ści „Pół­noc i Połu­dnie”, „Żony i cór­ki” czy „Ruth” — gdzie kobie­ce boha­terki wal­czą nie tyl­ko z prze­ciw­no­ściami losu, ale i o swo­je pra­wa w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez mężczyzn.

Cenio­na za swo­ją twór­czość przez Char­lesa Dic­kensa ma też w dorob­ku kil­ka prób z gatun­ku opo­wie­ści o duchach czy nowel gotyc­kich. Naj­słyn­niej­sza z nich „Opo­wieść sta­rej pia­stunki” weszła już do kano­nu ghost-sto­ries i jest włą­czana nie­mal do każ­dej anto­lo­gii. Podob­nie chwa­lona jest „Ubo­ga kla­ry­ska”. Z kolei „Sza­ra Dama” to kla­syczna opo­wieść w duchu histo­rii gotyc­kich, do któ­rych zali­cza się tak­że pozo­stałe dwie nowe­le tego zbio­ru: „Opo­wieść dzie­dzica” i „Klą­twa rodu Grif­fi­th­sów”. Urze­kają one do dziś, a ich nie­sa­mo­wity kli­mat i mrocz­na atmos­fera są wręcz niedoścignione…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.