Nienawidzę Baśniowa. Tom 1: I żyli długo i burzliwie

W boga­tej ofer­cie Non Stop Comics poja­wił się jakiś czas temu komiks o intry­gu­ją­cym tytu­le i z przy­cią­ga­ją­cą oko okład­ką, czy­li „Nie­na­wi­dzę Baśnio­wa”. Bogu­sia i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić tę serię i dziś opo­wie­dzą Wam, jak pre­zen­tu­je się pierw­szy tom jed­ne­go z fla­go­wych tytu­łów Skot­tie­go Youn­ga. Komu może­my pole­cić tę waria­cję na temat baśnio­wych moty­wów pod­la­ną solid­ną por­cją czar­ne­go humo­ru i potęż­ną domiesz­ką gore? Czy kre­sków­ko­we rysun­ki Youn­ga pasu­ją do tej opo­wie­ści? Jak bar­dzo napra­co­wał się przy tłu­ma­cze­niu Mar­ce­li Szpak i dla­cze­go jest to tak istot­ny aspekt przy tym kon­kret­nym komik­sie? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.