Niebezpieczne wizje #1

„Nie­bez­piecz­ne wizje” to kul­to­wa anto­lo­gia stwo­rzo­na przez Har­la­na Elli­so­na w 1967. Dziś zaczy­na­my serię, w któ­rej omó­wi­my wszyst­kie tek­sty z tego zbio­ru, po dwa opo­wia­da­nia w for­mie pod­ca­stu double featu­re. W pilo­ta­żo­wym odcin­ku opo­wia­da­my o gene­zie powsta­nia tej książ­ki i naszej przy­go­dzie z scien­ce fic­tion. Sku­ra, wespół z Ran­dal­lem – współ­twór­cą pod­ca­stów Readers Ini­tia­ti­ve oraz Stre­fa Mro­ku łączy się, aby eks­plo­ro­wać fan­ta­stycz­ne świa­ty i nie­bez­piecz­ne wizje kla­sycz­nych pisa­rzy SF!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.