Nawiedzony

Zapra­sza­my do prze­słu­cha­nia nowe­go odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, któ­ry tym razem zali­cza się tak­że do serii „Zło­ta Era Hor­ro­ru”. Sku­ra opo­wia­da o Nawie­dzo­nym Jame­sa Her­ber­ta, powie­ści o któ­rej chy­ba każ­dy fan hor­ro­ru sły­szał, ale pew­nie wie­lu nie mia­ło jesz­cze oka­zji przeczytać.

Pro­fe­sor Dawid Ash zaj­mu­je się zja­wi­ska­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi. Pew­ne­go dnia otrzy­mu­je dra­ma­tycz­ny list od star­szej kobie­ty z pro­win­cji, któ­ra twier­dzi, że jest prze­śla­do­wa­na przez duchy. Ash pod­cho­dzi do spra­wy dość scep­tycz­nie – w swo­jej karie­rze zde­ma­sko­wał już nie­zli­czo­ną ilość para­nor­mal­nych misty­fi­ka­cji. Nauko­wiec nie przy­pusz­cza jed­nak, że w posia­dło­ści Edbro­ok House wyda­rzy się coś, co zwe­ry­fi­ku­je jego prze­ko­na­nia, co wię­cej, spra­wi, aż Ash zacznie powąt­pie­wać nawet w stan wła­sne­go umysłu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pierwot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.