Nawiedzony dwór w Bly

Poło­wa paź­dzier­ni­ka za nami. Coraz bli­żej Hal­lo­we­en. Bie­rze­my zatem na warsz­tat kolej­ny hor­ror. Tym razem przy­glą­da­my się bli­żej dru­giej odsło­nie seria­lu Mike­’a Fla­na­ga­na o nawie­dzo­nych domach. Dwa lata po pre­mie­rze bar­dzo dobrze przy­ję­te­go „Nawie­dzo­ne­go domu na wzgó­rzu”, Net­flix posze­rzył swo­ją ofer­tę o dru­gi sezon – „Nawie­dzo­ny dwór w Bly”. Po adap­ta­cji powie­ści Shir­ley Jack­son przy­szła pora na waria­cję na temat twór­czo­ści Hen­ry­’e­go Jame­sa, z powie­ścią „Dokrę­ca­nie śru­by” na cze­le. Jak dobrze uda­ło się zekra­ni­zo­wać tę wyda­wa­ło­by się nie­moż­li­wą do tego powieść (któ­ra na ekra­nie gości­ła już wie­lo­krot­nie)? Ile z powie­ści prze­trwa­ło w seria­lu i czy uda­ło się dobrze połą­czyć głów­ną oś fabu­lar­ną z wąt­ka­mi z opo­wia­dań Jame­sa? Jak dużo znaj­dzie­my w tym seria­lu hor­ro­ru? Na ile jest on cie­ka­wy, dobry i nie­ty­po­wy? Czy smut­na, kli­ma­tycz­na histo­ria miło­sna potra­fi mimo wszyst­ko prze­stra­szyć? I wresz­cie czy uda­ło się prze­sko­czyć, dosko­czyć, albo cho­ciaż pod­sko­czyć wystar­cza­ją­co bli­sko poprzecz­ki wyzna­cza­ją­cej poziom osią­gnię­ty przez pierw­szą odsło­nę seria­lu? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. A jest to dodat­ko­wo pod­cast o tyle wyjąt­ko­wy, że debiu­tu­je w nim nowy głos w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym. O seria­lu roz­ma­wia­ją Hubert Span­dow­ski i Marek Wyszyń­ski. Zapraszamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.