Mutagen Krackle

Pod koniec sierp­nia, w trak­cie sopoc­kie­go URO.Ku!, zade­biu­to­wał „Muta­gen Krac­kle” – nowy zin w cało­ści poświę­co­ny Żół­wiom Nin­ja oraz Jac­ko­wi Kirby’emu. Twór­ca, czy­li jeden z naj­więk­szych sta­cha­now­ców w bran­ży, Łukasz Kowal­czuk zapro­sił do współ­pra­cy zadzi­wia­ją­co licz­ne gro­no komik­sia­rzy i komik­sia­rek, któ­ra to eki­pa na nie­speł­na pięć­dzie­się­ciu stro­nach zaser­wo­wa­ła nam wybu­cho­wą mie­szan­kę publi­cy­sty­ki, ilu­stra­cji, komik­sów, a nawet opo­wia­dań. Jak to się uda­ło? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.