Moje seriale cz. 99

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji łączę pro­duk­cje z poprzed­nie­go seria­lo­we­go sezo­nu 2020/2021 z aktu­al­nym 2021/2022. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:01:14 – The Ter­mi­nal List, sezon 1
  • 0:19:57 – What If…?, sezon 1
  • 0:29:15 – The Migh­ty Ducks: Game Chan­gers, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.