Moje seriale cz. 61: Lato 2019

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji roz­po­czy­nam oma­wia­nie let­nie­go sezo­nu seria­lo­we­go. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytuły:

  • 0:02:06 – Fear the Wal­king Dead, sezon 5A
  • 0:16:52 – The Unset­tling, sezon 1
  • 0:23:35 – Snow­fall, sezon 3

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.