Moje seriale cz. 49: Sezon 2018/2019

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo. 

Dzi­siej­sza audy­cja jest wyjąt­ko­wa pod kil­ko­ma wzglę­da­mi. Po ponad roku od pierw­sze­go takie­go przy­pad­ku w ramach tego cyklu, dziś znów nie dosta­je­cie mono­lo­gu. Seria­le są oma­wia­ne w duecie, wraz z Rafa­łem Siciń­skim. Poza tym dzi­siaj przy­glą­da­my się dwóm pro­duk­cjom, któ­re teo­re­tycz­nie budu­ją jed­no uni­wer­sum. A jest to zarów­no finał seria­lu, któ­ry razem śle­dzi­li­śmy przez pięć lat oraz nowość od Net­flik­sa. W dzi­siej­szym pod­ca­ście omawiamy:

  • 0:01:53 – Z Nation (ogól­nie o serialu)
  • 0:08:36 – Z Nation, sezon 5
  • 0:27:49 – Black Sum­mer, sezon 1

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.