Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji nie ogra­ni­czam się do mniej­szych okre­sów cza­so­wych i pór roku, ale ósmy zestaw seria­li z minio­ne­go sezo­nu dobra­łem ponow­nie tema­tycz­nie. A dzi­siaj na warsz­tat bio­rę dwa seriale:

  • 0:01:28 – Star Wars Rebels, sezon 3 (10:27 – 13:04 spo­iler doty­czą­cy Dar­tha Maula)
  • 0:11:08 – Star Wars For­ces of Desti­ny, sezon 1A (25:27 – Jerry)

War­to zwró­cić uwa­gę, że jest to jed­na z nie­wie­lu dostęp­nych w inter­ne­cie recen­zji seria­lu „Siły prze­zna­cze­nia”, któ­rą przy­go­to­wa­li fani „Gwiezd­nych wojen” będą­cy jed­no­cze­śnie ojca­mi czte­ro i pię­cio­let­nich córek. Man­do i Jer­ry oglą­da­li ten serial wraz z nimi, po czym przy­go­to­wa­li dwa nie­za­leż­ne nagra­nia, w któ­rych opo­wia­da­ją o tym jak serial tra­fia do swo­je­go tar­ge­tu i jak sami go oce­nia­ją zarów­no z punk­tu widze­nia ojca jak i fana.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.